Sonia Rodriguez, regidora de Cs Ajuntament de Cerdanyola 

Des del nostre grup no estem en contra dels càrrecs de confiança com a assessors especialitzats que serveixin per donar un millor servei des de l’equip de govern a les necessitats i polítiques que aquest equip vulgui dur a terme, sempre que estiguin més que justificats i sigui una decisió fonamentada en una necessitat que satisfaci l’interès de la ciutadania de Cerdanyola

Dit això des del nostre grup Cs Cerdanyola, el que no podem compartir és la incongruència, l’opacitat i la improvisació juntament amb la sorpresa en les actuacions que duu a terme el Govern de Cerdanyola durant els dos anys de legislatura que portem.

Incongruència per les seves manifestacions. Així, quan eren oposició, cal visualitzar els videos dels plens de 2012, 2013, 2014, etc, que permeten veure la falta de coherència respecte del que es pensaba quant eren oposició i el que pensen ara quan son govern (de NO CANVI).

Opacitat per no ser valents, reflectir-ho en l’ordre del dia com un punt de debat en el ple, sinó que ho van colar dins de les resolucions aprovades en el mes, sense més publicitat sense informar a la ciutadania que existeix un altre càrrec de confiança que intentarà donar resposta en els àmbits que siguin de la seva competència.

Improvisació en les matèries de drets socials que se’ns ha comentat que serà una de les seves prioritats, juntament amb altres funcions que li siguin assignades, i que entenem que per no trencar amb la tònica d’aquest govern més preocupat per altres assumptes que per donar resposta a les necessitats reals i dures que sofreixen els nostres veïns/es cada dia.

I sobretot sense tenir un resposta adequada per part de l’ajuntament com a administració pública més propera en temes tan rellevants com són les polítiques socials que afecten a la nostra gent gran, a les famílies, aquells que per raó de injusticia acaban pagant impostos impugnats i guanyats per sentència judicial al TC. Al final, tots/es aquells/es que ho segueixen passant molt malament i que pateixen una crisi – encara no superada -, i que veuen com el seu ajuntament no soluciona, sinó que impossibiliten i dificulten trobar una solució per aquelles situacions d’extrema vulnerabilitat i necessitat, com pot ser la vivenda social, ajudes als joves, etc., entre altres.

Amb tot això, veiem que el mal anomenat govern de CANVI, no ha vingut per millorar la situació dels seus ciutadans/es del nostre municipi, ni tampoc solucionar cap aspecte més enllà d’una política de maquillatge i “postureo” més propi de la vella política que de una formació de la nova política.

Ciutadans Cerdanyola creu que són possibles els canvis a millor amb una política real, assenyada i treballada des de l’inici, centrada en els problemes reals dels cerdanyolencs/ques.