Cerdanyola urgeix polítiques actives per atenuar la greu demanda d’habitatge.

Un dels problemes més greus és la falta d’habitatge per les persones i famílies a la nostra ciutat, Cerdanyola és una ciutat amb uns preus inassumibles per molts dels seus ciutadans per no parlar de les persones que pateixen desnonaments o situacions de vulnerabilitat. L’Ajuntament com administració més propera al ciutadà ha de vetllar per incorporar i fer accessible el dret reconegut a la Constitució Espanyola i a l’Estatut d’autonomia. Les administracions de la Generalitat i de l’Estat han incomplert reiteradament en les polítiques d’habitatge sense garantir aquest dret prioritari per tothom. Una vegada aprovats els pressupostos municipals des de Cs creiem que s’ha de fer molt més per l’accés a l’habitatge. Cs Cerdanyola va presentar una moció l’any 2018 una moció relativa a polítiques efectives en habitatge i fruit d’aquella moció aquesta setmana es presentarà la primera part del Pla local d’habitatge confiem que en aquest mandat siguem capaços de treballar i esforçar-nos per millorar l’accés a l’habitatge per les persones més vulnerables però també pels sectors més demandants d’habitatge públic i accessible.​

Recordem que vam demanar a crear un Fons de Polítiques d’Habitatge que serveixi per incrementar el parc públic d’habitatge al municipi, destinant-hi com a mínim el 50 % dels ingressos de l’Impost per l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), i vam demanar també incentivar fiscalment les rehabilitacions, les reformes i les noves promocions d’habitatges que tinguin com a objectiu destinar-los a lloguer. Així com estudiar possibles bonificacions pels propietaris que posin a disposició els seus habitatges en règim de lloguer.

Sonia Rodríguez.